Το Έργο

MixEd Reality and GeoINformatics for MOnument DEmonstration

Μικτή Πραγματικότητα και Γεωπληροφορική για την Επίδειξη Μνημείων

Το MERGIN’ MODE αποτελεί ένα Πολιτιστικό Πληροφοριακό Σύστημα (Cultural Information System) που αποσκοπεί στην επίδειξη μνημείων (MOnument DEmonstration) μέσα από τη συγχώνευση (MERGIN’) του πραγματικού με το εικονικό, σε μια Μικτή Πραγματικότητα (MixEd Reality) επικουρούμενη από τεχνολογίες Γεωπληροφορικής (GeoINformatics).

Συγκεκριμένα, υιοθετούνται τεχνολογίες αιχμής στο πεδίο της Γεωπληροφορικής για τη δημιουργία ψηφιακών αναγλύφων υψηλής ακρίβειας, μέσα από τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) και διεθνώς αναγνωρισμένων εργαλείων σύγχρονης φωτογραμμετρίας.

Παράλληλα, αξιοποιείται πολυετής εφαρμοσμένη έρευνα των μελών της Ομάδας Έργου, που περιλαμβάνει πρωτότυπο λογισμικό (software prototype) αναγνωρισμένο από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα για τη δημιουργία προσαρμοσμένων εικονικών γεωχωρικών κόσμων (custom virtual geospatial world). Οι τελευταίοι προσομοιάζουν τα χωρικά αντικείμενα που συνδέονται με ένα μνημείο σε πλήθος υπερτιθέμενων γεωαναφερμένων διανυσματικών θεματικών επιπέδων καθώς επίσης και τρισδιάστατων μοντέλων χωρικών πολιτισμικών οντοτήτων που δύνανται να πλαισιώνουν περιοχές ενός ψηφιακού αναγλύφου ή να κινούνται σε προκαθορισμένα ή δυναμικά οριζόμενα μονοπάτια. Έτσι με το πλούσιο ιστορικό υλικό τεκμηρίωσης είναι δυνατόν να αναπαρασταθεί ένα μνημείο με την παρελθούσα του μορφή ή να αναβιώσουν σε αυτό γεγονότα του παρελθόντος σε ένα τέλειο εικονικό ομοίωμα (εικονική πραγματικότητα) και σε συνδυασμό με την τωρινή του μορφή (πραγματικός κόσμος) όπως συλλαμβάνεται από την κάμερα μιας έξυπνης συσκευής να προκύψει μια μικτή πραγματικότητα που θα ενισχύσει την πολιτισμική εμπειρία των επισκεπτών.

Device Frame
Αναπαραγωγή Βίντεο

Τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που προτείνεται να ενταχθούν προς έρευνα στα πλαίσια της παρούσας πρότασης παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφενός λόγω της γειτνίασής τους με τον άξονα της Εγνατίας οδού, δηλαδή με τον άξονα του δρόμου που ένωνε τη Θεσσαλονίκη με την Κωνσταντινούπολη κατά τους ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους, αφετέρου λόγω της σημασίας τους ως μάρτυρες της ιστορικής συνέχειας της ευρύτερης περιοχής της Μυγδονικής λεκάνης έως και τους όψιμους μεταβυζαντινούς χρόνους.

Επιπλέον, πρόκειται για μνημεία και χώρους, που έχουν ήδη επιδεχθεί την μέριμνα και φροντίδα του εταίρου-φορέα πολιτισμού, ο οποίος ως καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αποβλέπει στην συντήρηση, προστασία και ανάδειξη τους.

Η εμπορική αξιοποίηση για τους δικαιούχους αναμένεται να επέλθει μέσα από τη διείσδυση του προϊόντος σε φορείς και τελικούς χρήστες, την ανάπτυξη μιας κινητικότητας γύρω από το ευρύτερο αντικείμενο του προϊόντος και τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών, φορέων και χρηστών που θα πυροδοτήσουν ανάγκες για τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, ανάπτυξη πρόσθετου περιεχομένου ή προσαρμογή υφιστάμενου.

Κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά του όλου εγχειρήματος που αξίζει να τονισθούν ιδιαίτερα είναι τα εξής:

  • Το σύστημα θα βασίζεται σε ανοικτές τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού και οι υπηρεσίες και τα δεδομένα του θα είναι ελεύθερα και επαναχρησιμοποιήσιμα από τρίτους για την ανάπτυξη επιπλέον εφαρμογών.
  • Η χρήση των εφαρμογών του συστήματος από τους τελικούς χρήστες δεν απαιτεί πρόσθετο εξοπλισμό και βασίζεται σε απλές έξυπνες συσκευές που πλέον έχουν διεισδύσει σε υψηλότατο βαθμό στον μέσο χρήστη.
  • Οι εταίροι που θα αναπτύξουν το προτεινόμενο σύστημα συνθέτουν ένα μίγμα υψηλής τεχνογνωσίας, επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας στα επιμέρους γνωστικά πεδία και λειτουργούν συμπληρωματικά, ενώ διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία να υλοποιήσουν κάθε εργασία με αποτέλεσμα να μην απαιτείται ανάθεση σε εξωτερικό υπεργολάβο ή σύμβουλο.
  • Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου και ειδικότερα για τις ανάγκες φωτογραμμετρικής αποτύπωσης απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ο οποίος όμως θα διατεθεί από τις ίδιες υποδομές των εταίρων και δεν θα απαιτηθεί προμήθειά του.
  • Η μέχρι τώρα επιχειρηματική δραστηριότητα και των δύο των εταίρων ΜΜΕ κινείται σε απολύτως συναφή πεδία με αυτά του προτεινόμενου έργου και ως εκ τούτου η ανάπτυξη του συστήματος θα ενισχύσει το επιχειρηματικό τους προφίλ και θα δημιουργήσει νέες προκλήσεις.
  • Παράλληλα, η ερευνητική δραστηριότητα των μελών των ερευνητικών οργανισμών θα εμπλουτιστεί με εφαρμοσμένη έρευνα και η διάχυσή των αποτελεσμάτων του έργου σε ερευνητικά συνέδρια και περιοδικά υψηλής απήχησης θα ενισχύσει τον ερευνητικό δείκτη τους.
  • Τέλος ο φορέας πολιτισμού θα αξιοποιήσει πολύτιμο έργο που κατέβαλε όλα τα προηγούμενα έτη για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων ευθύνης του και την ενίσχυση του εθνικού πολιτιστικού πλούτου.

 

Βασίλης Εφόπουλος, Συντονιστής Έργου

Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου, ΔΙΠΑΕ

 

Κωδικός έργου: Τ6ΥΒΠ-00297
Διάρκεια: 30 μήνες
Έναρξη έργου: 11/10/2019
Λήξη έργου: 10/4/2022

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
ΕΕ1 - Πλαίσιο τεκμηρίωσης πολιτιστικών-τουριστικών πόρων

Δημοσίευση | Έκθεση πλαισίου τεκμηρίωσης πολιτιστικών-τουριστικών πόρων

ΕΕ2 - Ανάπτυξη πρωτοτύπου συστήματος μοντελοποίησης προσαρμοσμένων εικονικών γεωχωρικών κόσμων

Δημοσίευση | Λογισμικό φορέα διαχείρισης πολιτιστικών-τουριστικών πόρων

ΕΕ3 - Ανάπτυξη πρωτοτύπου υβριδικής διεπαφής μικτής πραγματικότητας

Λογισμικό τελικού χρήστη | Δημοσίευση | Ιστοσελίδα

ΕΕ4 - Πλαίσιο υποδομών ανάδειξης πολιτιστικών-τουριστικών πόρων

Έκθεση πλαισίου υποδομών ανάδειξης πολιτιστικών-τουριστικών πόρων

ΕΕ5 - Τεκμηρίωση, Πιλοτική Εφαρμογή και Επίδειξη Συστήματος

Έκθεση τεκμηρίωσης πιλοτικής εφαρμογής και επίδειξης | Πιλοτική κατασκευή